Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. De databanken hebben een informatief karakter. Ondanks alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid die wordt toegepast bij de creatie en bijwerking van de site is de mogelijkheid van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de gegevens niet uit te sluiten.

De teksten, foto’s, tekeningen, beelden en films, data, benamingen, handels-en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Pharmacenter.com of derden toe.

Het is verboden om de aangeboden informatie op te slaan, te wijzigen, te reproduceren, te verdelen, te verzenden, te verkopen of openbaar te maken of op enige wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharmacenter.com.  Dit op straffe van schadevergoeding.

Behalve expliciet anders vermeld is deze site niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeleverde teksten en databases, noch kan enige garantie hierop worden gegeven.

Deze site kan verwijzingen naar andere sites bevatten. Pharmacenter.com is  niet verantwoordelijk voor de gegevens op deze “externe” websites omdat de inhoud op deze sites op elk moment kan wijzigen. Pharmacenter.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van deze websites.

Gezondheidsinformatie op deze website weergegeven vervangt geenszins de raad en begeleiding van uw apotheker of arts. Gelieve steeds de bijsluiter van de geneesmiddelen te lezen.  Contacteer uw apotheker of arts indien U vragen hebt met betrekking tot de gezondheidsinformatie op deze website.

Pharmacenter.com kan de informatie wijzigen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen.  Pharmacenter.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking van de beschikbaarheid van de site.

PRIVACY

Pharmacenter.com hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken.  Indien u evenwel wel persoonlijke informatie wordt gevraagd, geeft  Pharmacenter.com u de volgende garanties

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • De verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijk akkoord
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U bezit het recht om onjuistheden te laten verbeteren;
  • De provider van deze dienst treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

In dit kader worden, indien u gegevens verstrekt die uw gezondheid betreffen, deze geëncrypteerd.